Ganglion Fall 2011


Ganglion by Yuichi Yoshizaki, fall 2011 collection.